نسخه توسعه یافته سامانه دانش بنیان فراروم ویژه دانشگاه صنعتی امیرکبیر با قابلیت های متنوع ویژه واحدهای مختلف دانشگاه صنعتی امیرکبیر نظیر

واحد آموزش

واحد نظارت و مانیتورینگ

واحد نظارت و ارزیابی

واحد های آموزشی دانشکده ها

تخصیص دسترسی های مختلف به کاربران

قابلیت یکپارچگی با سامانه مودل

قابلیت یکپارچگی باسامانه پورتال دانشجویی

قابلیت یکپارچگی باسامانه احراز هویت مرکزی

مدیریت فایل اختصاصی فراروم

اتصال به سامانه جلسات بیگبلوباتن

اتصال به سامانه جلسات نیما

گزارشگیری های حرفه ای فراروم

نظارت برخط کلیه جلسات

دارای بالانسر اختصاصی برای کنترل تردد

و سایر ویژگی های اختصاصی محرمانه مورد درخواست

محصول سال : 1399 (اختصاصی کدنویسی شده در دوران کرونا)